-->

Református Egyházközség Táborfalva

BEMUTATKOZÁS

„ …Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá… „ ( 1Péter 2)

 

Az Örkényi Református Missziói Egyházközség (2377 Örkény, Arany János u.1.) Táborfalva, Hernád és Pusztavacs református híveit egyesíti. 

Lelkészünk: Nagytiszteletű Szemők Andrea lelkész asszony.

Presbiterünk: Tóth Levente

Rendszeres alkalmaink Táborfalván:

Istentisztelet a táborfalvi református templomban minden vasárnap 9.00 órakor.

(2381 Táborfalva, Kossuth Lajos u. 72.)

Bibliaóra Táborfalván minden hónap első csütörtökjén a hirdetett helyszíneken.

Kérdéseiket, kéréseiket a gyülekezet életével, alkalmaival kapcsolatosan az alábbi telefonszámon tehetik fel: 06 30 548 38 19

 

Rendszeres alkalmaink az egyházközségben:

 

Minden vasárnap 10.30 órakor istentisztelet az örkényi templomban, ugyanebben az időpontban, minden hónap első vasárnapján gyermek istentisztelet.

Baba-mama kör édesanyáknak és gyermekeiknek Örkényen a gyülekezeti teremben minden hónap első hétfőjén 10.00 órakor.

Férfikör minden hónap első hétfőjén 18.00 órától Örkényen a gyülekezeti teremben.

Kóruspróba a Deo Volente Ökumenikus Kórus tagjai számára keddenként 18.00 órától a hernádi általános iskola ebédlőjében. Szeretettel várjuk a kórusba újonnan bekapcsolódni vágyókat is!

Ifjúsági Bibliaóra, azaz ifi minden pénteken 18.00-20.00 óráig Örkényen a gyülekezeti teremben. Bibliaóra minden szerdán reformáció ünnepétől pünkösdig 18.00 órakor, helye a hirdetések szerint, de általában Örkényen a gyülekezeti teremben.

Hittanórák az óvodákban és iskolákban az év elején megadott időpontokban.

Konfirmációi órák minden szerdán 16.30 órakor Örkényen a gyülekezeti teremben.

Gyülekezetünk számlaszáma, melyre szeretettel várunk akár egyházfenntartói járulékot, akár Isten dicsőségére szánt kisebb, nagyobb adományt: 65500109-11000073

Szeretettel hirdetjük, hogy lehetőség van a hernádi református templom építésére nyitott alszámlára is adakozni: 65500109-00010640-53500004

Borsi Mária gyülekezeti tag

 

A Táborfalvi Református Gyülekezet története

Adatgyűjtésemben segítségemre volt a 70 éves örkényi református templomról Rogosz János által írott könyv, valamint a táborfalvi református gyülekezet tagjainak visszaemlékezései. Külön köszönöm Nagy László adatközlését.

A táborfalvi református gyülekezet kialakulása, mint ahogy Táborfalva, mint önálló település létrejötte is szorosan kapcsolódik Örkény községhez, személy szerint Pálóczi Horváth István tevékenységéhez. Pálóczi Horváth István református vallású földbirtokos volt, aki 1885-ben kötött házasságot Katona Ilonával, az örkényi földbirtokos asszony leányával, ezt követően telepedett le Örkény községben. 1888-ban átvette az uradalom irányítását, fellendítette az uradalmi gazdálkodást, melynek eredményeként az ország különböző területeirol jöttek ide emberek, nőtt a község lakóinak száma, növekedett a gyermekek száma is, ezért új területeket parcelláztak ki. Minden telepen iskolát, óvodát építettek. 1904-ben került sor a Pálóczi Horváth-telep kiparcellázására, ez a mai Táborfalva kialakulásának kezdete.

A Pálóczi Horváth család a Felvidék egyik leggazdagabb, református vallású nemesi családja volt, Pálóczi Horváth István a sárospataki református gimnáziumban, majd a kassai reáliskolában, ezt követően a pesti műszaki egyetemen tanult. Amikor Pálóczi Horváth István Örkénybe érkezett, a községben 140 fő református és 120 fő evangélikus vallású lakos élt, akik vagy a helyi katolikus templomba vagy a gyóni református templomba jártak. Pálóczi Horváth István kezdeményezésére 1903-ban jött létre önálló református gyülekezet. 1903-ban az örkénytábori laktanya épületében biztosítottak imatermet a gyülekezet részére és paplakot a lelkipásztor számára.

1923-ban ünnepelte a református gyülekezet fennállásának 20. évfordulóját. Az ünnepi istentisztelet után jelentette be Pálóczi Horváth István, hogy elkezdi a református templom építését, a hívektől csak azt kérte, hogy legyenek segítségére a földmunkában és a harangot és az orgonát közadakozásból szerezzék be. A templom átadására 1926-ban került sor, a felszentelő szolgálatot Ravasz László püspök úr végezte.

Pálóczi Horváth István a református egyház életében, mint a református egyház főgondnoka, egyházkerületi tanácsbíró és gazdasági főtanácsos és mint az egyházi zsinat póttagja tevékenykedett.

Az örkényi lelkipásztornak szerteágazó és sok utánjárást és időt igénylo feladata volt: istentisztelet tartása Örkény központban, Alsóhernádon, Pusztavacson, Örkény-telepen, Örkénytáborban és a Csurgay majorban, ugyanezeken a helyeken úrvacsoraosztás, keresztelés, házasságkötés, temetés, hittanórák tartása az iskolákban, bibliaórák és konfirmációs órák, ezenkívül családlátogatások, különösen tanyákon.

Hernád 1945-ben, Táborfalva 1949-ben lett önálló település, de a 4 községre kiterjedő egyháznak egyetlen gyülekezeti helye volt, az Örkény központjában lévő templom.

Táborfalván imaház hiánya miatt családi házakban, lakásokban kellett az istentiszteletet megtartani, ezek a lakások alkalmatlanok voltak 350 fő hívő befogadására.

Az 1970-es évektől az istentiszteleteket abban a kis épületben tartották, amely most is látható a jelenlegi imaház mögött. A telket és a rajta lévő épületet a Gólya család adományozta a református egyháznak. Az évek során többször felmerült, hogy az épületet fel kellene újítani, míg végül az a döntés született, hogy új imaház építésébe fog a gyülekezet. Az alapkő letételére 1995-ben került sor. Fekete László Nagytiszteletű Úr és a táborfalvi református gyülekezet együttműködéséből Táborfalván önálló imaház épült. A munka szervezését Nagy László végezte, az imaház tervének elkészítését és az építkezés irányítását Nagy János vállalta, mindezt térítés nélkül. Anyagi támogatást adott az egyházmegye, Táborfalva önkormányzata, a holland testvérgyülekezet, a pasaréti gyülekezet, valamint adományok érkeztek a gyülekezet tagjaitól is. Tulajdonképpen csak az anyagköltséget kellett kifizetni, a munkát ingyen elvégezték az emberek, a gyülekezet tagjai, többen segítettek a falu lakói közül nem református vallásúak is.

Az imaház szentelésére 1997. augusztus 17-én került sor, igét hirdetett Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, felszentelő szolgálatot végzett Komlósi Péter esperes úr.

Ide illik Rogosz János megfogalmazása, mely szerint "..az örkényi gyülekezet szórványaival együtt, ha nehezen is, de reménykedve, egymást buzdítva vészelte át a reá mért nehéz időket és szórványaival együtt fenn tudott maradni."

Táborfalva, 2007. szeptember 15. Borsi Mária