-->

Óvodai beiratkozás

Az óvodai beiratkozás a 2022-23-es nevelési évre a 19/2021 (III.10) EMMI rendelet alapján történik.

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsődébe a gyermekeket a 2022/2023-es nevelési évre 2022. április 21. és 22. napján (szerda, csütörtök,) de. 08.00 – du. 17.00 óra között lehet beíratni.

A beíratás helye: Napraforgó Óvoda 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.

 

A Beíratás személyesen történik. Tekintettel a fennálló járványhelyzetre, kérem a szülőket, hogy a torlódás elkerülése érdekében a 06-29-382-008 telefonszámon jelentkezzenek be.

A beiratkozáshoz Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni, melyet a Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Honlapjáról le lehet tölteni, valamint a MOZAIK újságban is benne lesz, illetve itt az óvodában is átvehető!

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése szerint,

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31.-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni. Ezeknek a gyermekeknek a felvételét az üres óvodai férőhelyek függvényétől tudjuk biztosítani!

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, melynek a körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagyközség területe. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk.

 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz a felvételre.(Nkt. 49.§ (2) ).

Felmentési lehetőségek:

  • Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére  (az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével), a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az aug. 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Hatósági Osztály Határidő: 2021.05.25.)
  • A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A külföldön történő óvodakötelezettség bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: Bp., 1363, Pf.19.)

 

Az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni: (gyermek első óvodai nevelési napján)

 

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím kártyáját),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
  • és kérjük, hozzák magukkal a beíratandó gyermeket is.

 

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beiratkozáshoz, a szülő kérjük, hozza magával a szakértői véleményt is.

 

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott döntésről, a beiratkozás utolsó napjától számított 21. napon legkésőbb 2022. május 31-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde vezetőjének!

 

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése elleni kérelem tekintetében, a fenntartó nevében, a Táborfalva Nagyközség jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed.

A beiratkozással kapcsolatban információ kérhető a 06-29-382-008-as telefonszámon.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 

Kundra Erika

     jegyző