-->

Kutak engedélyezése

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített és üzemeltetett ásott vagy fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

 

Az engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételek mindegyikét együttesen teljesíti:

  • magánszemélyek házi ivóvízigényének vagy háztartási igényének kielégítését szolgálja,
  • karszt- vagy rétegvízkészletet nem érint,
  • hozama az 500 m3/év mennyiséget nem haladja meg,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal vagy egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon található,
  • a víz igénybevétele nem gazdasági céllal történik.
     

Minden egyéb esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1.), mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Házi ivóvízigény: A polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

 

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A kérelmek benyújtásához a jogszabályban előírt tartalommal formanyomtatványt készítettünk, amely letölthető a www.taborfalva.hu honlapról vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2381 Táborfalva Köztársaság tér 1.).

A kérelmet egy példányban kell benyújtani. Csak írásban terjeszthető elő papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett csak ügyfélkapun keresztül nyújthatja be kérelmét.

Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember segítségével kell kitölteni, melyet a kút tulajdonosának, és a szakembernek is alá kell írnia, bélyegzővel ellátnia.
A kérelem nyomtatványt bármely képesítéssel rendelkező kútfúró szakember aláírhatja, függetlenül attól, hogy mely szakember végezte korábban a kútfúrást.

Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány kitöltésével és sajátkezű aláírásával.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

  • fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
  • ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum;
  • a kérelem nyomtatványt aláíró kútfúró szakember képesítését igazoló okirat másolatát.

A jogszabály által megkövetelt adatok maradéktalan és pontos megadása az eljárás lefolytatásának alapfeltétele, emiatt mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni.

 

Mikor kell szakhatóságot bevonni az eljárásba?

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.

Milyen illeték- és díjfizetési kötelezettség áll fenn?

Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségeit a kérelmező viseli. Továbbá költséggel jár fúrt kutak esetében a dokumentációt aláíró kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember igénybevétele.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

 

Mi történik a határidőre nem bejelentett kutakkal?

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. Természetes személy esetében a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot. A bírság a központi költségvetés bevétele.

Ügyintézési határidő?

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

Fenti eljárásokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet, valamint a 41/2017. (XII.29.) BM. rendelet szabályozza.

További információval telefonon Háfra László műszaki ügyintéző nyújt segítséget a 06-29-382-028/110 mellék számon vagy a muszak@taborfalva.hu e-mail címen.

 

Kundra Erika, jegyző