Óvodai beíratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalvi Napraforgó Óvodában a gyermekeket

 

2017/2018-as nevelési évre 2017. május 02. és  03. napján

(Kedd, Szerda ) 08,00 - 17,00 óra között lehet beíratni.

 

A beíratás helye: Napraforgó Óvoda 2381 Táborfalva, Petőfi u. 14.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése szerint,
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A 2017/2018-as nevelési évben az óvodába felvehető az a gyermek, aki

• a 3. életévét betöltötte,
• a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb korú gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31.-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni:

•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím kártyáját),
•  a gyermek TAJ kártyáját,
•  a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
•  és kérjük, hozzák magukkal a beíratandó gyermeket is.

Elsősorban a gyermeket abba az óvodába kell beíratni, melynek a körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagyközség területe. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk.

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beiratkozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt is.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott döntésről, a beiratkozás utolsó napjától számított 21. napon, legkésőbb 2017. május 24.-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése elleni kérelem tekintetében, a fenntartó nevében, a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Kundra Erika
jegyző