-->

Bölcsődei beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A várhatóan 2021. szeptember 1. vagy október 1-jétől megnyíló Táborfalva Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjébe a gyermekeket a 2021/2022 -es nevelési évre

2021. július 7-én szerda 8.00-16.00 óráig
2021. július 8-án csütörtök 8.00-16.00 óráig lehet beíratni.

Helyszín: Táborfalva, Kőrösi u. 78-80. (Bölcsőde épülete)

A beiratkozás részletes tudnivalóiról az alábbiakban tájékozódhatnak:

Közlemény az  újonnan nyíló BÖLCSŐDÉBE való BEIRATKOZÁSÁRÓL
 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a várhatóan 2021. szeptember l-től vagy október 1-től megnyíló, Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjébe a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre

2021. július 7-én (szerda )     08.00 - 16.00 óráig,

2021. július 8-án (csütörtök) 08.00 - 16.00 óráig lehet beíratni.
 
Helyszíne: 2381 Táborfalva,  Kőrösi u. 78-80  (Bölcsőde épülete)
 
A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyes részvétellel vagy elektronikus úton történhet, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Elektronikus beiratkozás esetén kérjük a szülőket, hogy a Bölcsődei felvételi kérelmet valamint az ahhoz tartozó mellékleteket beszkennelve  legkésőbb 2021. július 8 -ig küldjék el az ovoda@taborfalva.hu e-mail címre. (A felvételi kérelem és a munkáltatói igazolás nyomtatványa megtalálható  a www.taborfalva.hu honlapon is. )

 • beiratkozáshoz a fenti beiratkozási napokra előzetes időpont egyeztetés szükséges a várakozási idő csökkentése, és a védekezési szabályok betartása, fertőzés veszély elkerülése érdekében.

 
A jelentkezéshez szükséges bölcsődei felvétel iránti kérelem nyomtatvány, beiratkozási időpont egyeztetés, beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

 
A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:

A  Cseperedő Bölcsőde 2 csoportos, összesen 24 férőhelyes.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A helyi adottságokat figyelembe vételével bölcsődénk egy éves kortól fogad kisgyermekeket.

A gyermekek bölcsődei beíratására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy a felszabadult férőhelyek számától függően.

A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését írásban, elektronikus úton közli a szülővel.

Bölcsődei felvétel feltételei:

A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését.

A Gyvt. 41§-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátását-beleértve bölcsődei ellátást-elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, akiknek a szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, nappali oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, illetve akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!

A bölcsőde ellátási területe: Táborfalva közigazgatási területe.

 • Az intézménybe Táborfalva nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek nyerhetnek felvételt.
 • További szabad kapacitások esetén területi megkötöttség nélkül nyerhetnek felvételt a gyermekek.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek és a szülők lakcím kártyája
 • Mind két szülő munkáltatói igazolása (erre rendszeresített nyomtatványon)
 • Egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. /Emelt családi pótlék határozat/egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 • 3 vagy több gyermekes család esetén – családi pótlék határozat (MÁK-tól)
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, Szakértői vélemény
 • Jelzőrendszeri javaslat (Amennyiben rendelkezésre áll.)
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata.
 • a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

A bölcsődei ellátásért étkezési díjat és gondozási díjat kell a szülőknek fizetni:

 1. étkezési térítési díj (napi négyszeri étkezés)  bruttó 625  Ft/nap

Mentesülnek az étkezési díj fizetése alól (számukra a bölcsődei étkezés térítésmenetes):

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • három vagy több gyermeket nevelő családban él,
 • családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át,
 • a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, nevelésbe vett gyermek.
 1. Bölcsődei gondozási díj –  19.000    Ft/hó

Mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól:

 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
 2. a három- vagy többgyermekes családok gyermekei,
 3. a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek,
 4. az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermekek,
 5. a védelembe vett gyermekek.

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik. A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. ​A túljelentkezések várólistára kerülnek.

A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.

A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A bölcsődei tényleges felvétel és a gyermek bölcsődei jogviszonya az intézményvezető és szülő között ellátási szerződés aláírásával jön létre, amelyre a beszoktatás első napján kerül sor.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06-29-382-008 telefonszámot, illetve írjanak az ovoda@taborfalva.hu e-mail címre.

A felvétel eredményéről az intézmény vezetője a szülőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeken értesíti, legkésőbb 2021. július 30. napjáig.

Nagy Andrásné, polgármester

Kapcsolódó dokumentumok: